Stichting Zomervermaak

Winkelwagen  0,00
0

Winkelwagen

0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Privacybeleid

Stichting Zomervermaak vindt de bescherming van uw privacygegevens van belang. Graag informeren wij u over ons privacybeleid.

Voor wie geldt dit privacybeleid?
Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:
(potentiële) cliënten;
bezoekers van onze website;
ontvangers van e-mails van Stichting Zomervermaak;
en alle andere personen van wie Stichting Zomervermaak persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens
Stichting Zomervermaak verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat zijn onder meer de navolgende gegevens:
* gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw inschrijving;
* gegevens die op (online) formulieren zijn ingevuld;
* gegevens over uw surfgedrag op onze website;
* het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur;
* gegevens die wij verkregen hebben via openbare platforms, zoals facebook.

Doel van gebruik persoonsgegevens
Stichting Zomervermaak gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:
* voor behandeling van uw vraag of opdracht en voor het declareren van de verleende diensten;
* voor de nakoming van wettelijke verplichtingen zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
* voor het onderhouden van contact met u zodat u bijvoorbeeld uitgenodigd kunt worden voor bepaalde evenementen;
* voor het verrichten van een check, advies, ontwerp, herstel, creatie of publicatie;
* voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
* voor werving en selectie doeleinden.

Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens
Stichting Zomervermaak verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:
* op basis van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van aangeboden diensten;
* het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals voornoemd;
* in verband met een gerechtvaardigd belang van Stichting Zomervermaak om persoonsgegevens te verwerken. Dat maakt geen onevenredige inbreuk op uw privacy nu diverse beveiligings- en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw gegevens;
* u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?
De aan Stichting Zomervermaak verbonden personen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Tevens maakt Stichting Zomervermaak gebruik van diverse derden waarmee we noodzakelijkerwijs gegevens moeten uitwisselen. Met dergelijke bedrijven hebben we verwerkersovereenkomsten.
Stichting Zomervermaak verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan andere derden dan noodzakelijk. Wel kan Stichting Zomervermaak, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening, uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld bij het procederen tegen een (internationale) wederpartij of bij het sluiten van een (internationale) overeenkomst. Wanneer Stichting Zomervermaak overgaat tot het delen van uw persoonsgegevens aan partijen in een land buiten de EER, zal Stichting Zomervermaak controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.
Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

Termijn van bewaring van persoonsgegevens
Stichting Zomervermaak bewaart uw persoonsgegevens relatief kort. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaren we:
* gegevens met betrekking tot uw opdracht: maximaal zeven jaar na het afsluiten van een dossier;
* administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): maximaal zeven jaar na het afsluiten van een dossier.

Vragen / klachten
Stichting Zomervermaak verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief of via het contactformulier. Op onze helpdesk pagina staan deze contact mogelijkheden. Stichting Zomervermaak heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Rechten
U heeft diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft een recht van inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van ons gebruik van uw gegevens, het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat laatste houdt in dat u kunt vragen of uw gegevens in een machine leesbaar en interoperabel formaat aan u of aan een andere partij verstrekt kunnen worden. Voor de uitoefening van voornoemde rechten kunt u ons op de helpdesk pagina gemelde contactgegevens bereiken.

Wijzigingen
Stichting Zomervermaak houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.