Stichting Zomervermaak

Winkelwagen  0,00
0

Winkelwagen

0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1.1 Binnen- en buitenactiviteiten waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk recreatie en/of avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor; ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
1.2 Arrangement: Door de Stichting bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de Stichting worden begeleid.
1.3 Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van activiteit. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) de activiteit.
1.4 Activiteit: door de Stichting bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van binnen- of buitenactiviteit, sport en dienst.
1.5 Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de Stichting worden begeleid:
1.6 Eendaagse activiteit: een activiteit die door de Stichting wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
1.7 Meerdaagse activiteit: nvt;
1.8 Eendaags Arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een Stichting wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
1.9 Meerdaags Arrangement: nvt.
1.10 Stichting: degene die, in de uitoefening van haar doelstelling, activiteiten en of materialen aanbiedt;
Vertegenwoordiger van de Stichting: degene die in naam van de Stichting optreedt;
1.11 Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de Stichting.
1.12 Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
1.13 Overeenkomst: overeenkomst tussen de Stichting en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
1.14 De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de Stichting zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
1.15 Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
1.16 Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
1.17 Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.
1.18 Totaalsom: het totaal aan de Stichting te betalen bedrag voor een activiteit of arrangement.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de Stichting gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Stichting of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de Stichting. Dit laat onverlet dat de contractant en de Stichting individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
2.4 De Stichting is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.5 Voor activiteiten waarvoor aanvullende of specifieke voorwaarden van toepassing zijn, hebben deze aanvullende of specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Prijswijziging
3.1 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de Stichting, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling
4.1 De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4.2 Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de Stichting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Stichting op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.3 Indien de Stichting op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de Stichting op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.4 De door de Stichting in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
4.5 Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de Stichting te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de Stichting in staat van faillissement geraakt.
4.6 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden
b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 5: Annulering
5.1 Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de Stichting. Deze bedraagt:
– Bij annulering is het herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer
6.1 Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: verplichtingen van de contractant
7.1 De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de Stichting gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
7.2 De Stichting houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
7.3 Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de Stichting
8.1 De Stichting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Stichting niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
8.2 De Stichting kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de Stichting en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
8.3 Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
8.4 Indien de Stichting of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
8.5 De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst
9.1 Indien op verzoek van de contractant de Stichting overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de Stichting het recht om extra kosten in rekening te brengen.
9.2 Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.3 Indien de Stichting overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de Stichting te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.
9.4 een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de Stichting – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
b. het verzoek tot in de plaatsstelling dient schriftelijk bij de Stichting te worden ingediend,
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
10.1 De Stichting heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De Stichting is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 De Stichting heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de Stichting hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
10.3 De Stichting heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
10.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten
11.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
11.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Stichting.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de regels gesteld in de polisvoorwaarden van deze verzekering. De Stichting is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
12.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de Stichting is toe te rekenen.
12.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
12.4 De contractant is jegens de Stichting aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
12.5 De Stichting verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. De Stichting dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ongevallen verzekering aan te bieden.
12.6 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Wet- en regelgeving
13.1 De Stichting zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
13.2 De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
13.3 op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijkheid
De Stichting is verplicht deze voorwaarden vanaf 1 mei 2024 op alle overeenkomsten inzake activiteiten van toepassing te verklaren.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij worden aanhangig gemaakt bij en berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda.

Versie 1.0 | 13 mei 2024